hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Księgi handlowe

Navireo Księgi handlowe to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność pracy działu księgowości. Moduł jest stale aktualizowany i w pełni zgodny z wymogami prawa.

Księgi handlowe

Duża elastyczność modułu pozwala na obsługę działów księgowości w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

Moduł ten umożliwia sprawne prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji VAT. Pozwala na elastyczne zarządzanie planami kont, posiada rozbudowane możliwości dekretacji.

Dokumenty grupowane są w rejestrach księgowych. Każdy dokument, zwany dekretem, jest wprowadzany jednocześnie do dziennika oraz ujmowany, w postaci zapisów na kontach, w księdze głównej i księgach pomocniczych. Ponadto w programie istnieją trzy płaszczyzny, na których równolegle odbywa się dekretacja dokumentów: ewidencja księgowa, ewidencja rozrachunków oraz ewidencja VAT.

Szczególnie istotne podczas bieżącej pracy z systemem stają się mechanizmy ułatwiające wprowadzanie zapisów na konta. W tym zakresie Navireo oferuje bardzo duże wsparcie dla użytkownika. Szczególnie przydatny jest zaawansowany mechanizm wyszukiwania InsTYNKT.

Podczas dekretacji Navireo korzysta także z szeregu mechanizmów kontrolnych, zapobiegających powstawaniu błędnych dokumentów księgowych.

Dekret

Pieczęcie księgowe umożliwiają zdefiniowanie schematów wykorzystywanych podczas wprowadzania dekretów księgowych. Korzystanie z pieczęci księgowych znacznie usprawnia pracę w zakresie dekretacji podobnych i powtarzalnych dokumentów.

Automaty przeksięgowań pozwalają na automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta na inne konta wskazane w definicji automatu.

Dzięki komponentowi Dokumenty do dekretacji operator może przy wykorzystaniu schematów zdefiniowanych w procesie wdrożenia sprawnie zaimportować dokumenty powstałe w innych modułach Navireo (faktury, dokumenty magazynowe, wypłaty itp.).

Nieograniczona liczba rejestrów księgowych oraz rejestrów VAT pozwala w dowolny sposób dzielić dokumenty według obowiązujących w przedsiębiorstwie kryteriów. Rejestry VAT (częściowo tworzone na podstawie danych wprowadzonych w dekrecie) obsługują wszystkie rodzaje transakcji VAT, zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom